Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het operationeel kader wijziging studieomvang

 • goedkeuringsdatum
  18/01/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 6/03/2019 (pagina 24293)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019040412
 • datum laatste wijziging
  06/03/2019

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003, artikel 10, derde lid;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.159;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 oktober 2018;

Gelet op advies 64.755/1 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2018 waarin de Raad zich onbevoegd verklaart om advies uit te brengen over dit besluit;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Het operationeel kader wijziging studieomvang, aangenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 8 oktober 2018, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

ART 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage