Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

 • goedkeuringsdatum
  7/12/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 28/01/2019 (pagina 9077)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019030020
 • datum laatste wijziging
  28/01/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.88;

Gelet op de intentieverklaring van 26 oktober 2017 tussen het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen en de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 1 oktober 2018 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 november 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 30 november 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken';

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, vestiging Antwerpen, met de volgende afstudeerrichtingen:
1° catering;
2° logies;
3° restaurant.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.