Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

 • goedkeuringsdatum
  7/12/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 28/01/2019 (pagina 9083)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019010350
 • datum laatste wijziging
  28/01/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.89;

Gelet op de intentieverklaring van 27 oktober 2017 tussen GO! scholengroep Gent en de Hogeschool Gent inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 8 oktober 2018 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 30 november 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2017 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het productiebeheer' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent, vestigingen Aalst en Gent.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in de studiegebieden Industriële wetenschappen en technologie en Biotechniek. De studieomvang van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.