Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

 • goedkeuringsdatum
  28/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 29/07/2019 (pagina 74246)
 • bron

  Numac : 2019041400
 • datum laatste wijziging
  29/07/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.100, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.112, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op het positieve toetsingsbesluit van 6 mei 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 21 juni 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Het "educatief graduaat in het secundair onderwijs", wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Onderwijs. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Hogeschool Vives Zuid worden georganiseerd in de vestigingen Kortrijk en Torhout.

ART 2.

De opleiding, vermeld in artikel 1, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.