Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie

  • goedkeuringsdatum
    9 NOVEMBER 2018
  • publicatiedatum
    B.S.12/12/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/12/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 27/11/2020 (B.S. 17/12/2020)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003, artikel 10, derde lid;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.153/4, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018;

Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 23 augustus 2018;

Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 17 september 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 september 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 3 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn; Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het beoordelingskader toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie, aangenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 4 juli 2018, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

[1B.Vl.R. van 27/11/2020
B.S. 17/12/2020
Beoordelingskader toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie1B.Vl.R. van 27/11/2020
B.S. 17/12/2020
]