Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de voertuigtechnieken als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

 • goedkeuringsdatum
  9/11/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 12/12/2018 (pagina 98245)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018032384
 • datum laatste wijziging
  12/12/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.100;

Gelet op de intentieverklaring van 27 oktober 2017 tussen de Katholieke Hogeschool Vives Zuid en het CVO MIRAS 34884 inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 3 september 2018 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 29 oktober 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2017 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de voertuigtechnieken;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de voertuigtechnieken' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid, vestiging Kortrijk, met de volgende afstudeerrichtingen:
1° agrarische en industriële voertuigen;
2° brom- en motorfietsen;
3° personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;
4° zware bedrijfsvoertuigen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.