Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

 • goedkeuringsdatum
  28/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 7/08/2019 (pagina 76880)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019041711
 • datum laatste wijziging
  07/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, aertikel II.95, § 1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018;

Gelet op de intentieverklaring van 31 oktober 2017 tussen de vzw Katholiek Onderwijs voor Volwassenen en Thomas More Kempen inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 8 april 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 21 juni 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het transport en de logistiek en tot opheffing van de diverse besluiten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het transport en de logistiek' wordt erkend als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen, vestiging Geel, met de volgende afstudeerrichtingen:
1° douanedeclaratie;
2° luchtvracht;
3° magazijnbeheer;
4° spoorvervoer;
5° terminalbeheer;
6° wegvervoer.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.