Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten en de educatieve master in de muziek en podiumkunsten als nieuwe opleidingen van de Hogeschool Gent

 • goedkeuringsdatum
  7/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 6/08/2019 (pagina 76677)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019041574
 • datum laatste wijziging
  06/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.89, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.152,, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op de positieve toetsingsbesluiten van 6 mei 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 mei 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van de educatieve masteropleidingen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De "educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten", met specificatie of Arts, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent, met volgende afstudeerrichtingen:
1° audiovisuele kunsten;
2° beeldende kunsten.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Hogeschool Gent worden georganiseerd in de vestiging Gent.

ART 2.

De "educatieve master in de muziek en podiumkunsten", met specificatie of Arts, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent, met volgende afstudeerrichtingen:
1° drama;
2° muziek.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Muziek en podiumkunsten. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Hogeschool Gent worden georganiseerd in de vestiging Gent.

ART 3.

De opleidingen, vermeld in artikel 1 en 2, kunnen worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.