Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogie als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

 • goedkeuringsdatum
  19/07/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 22/08/2019 (pagina 80678)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019041825
 • datum laatste wijziging
  22/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 artikel II.395, § 3, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019;
Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 26 maart 2019;
Gelet op het toetsingsbesluit van 17 juli 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juli 2019;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de orthopedagogie' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen, vestiging Brugge.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.