Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020

  • goedkeuringsdatum
    19/07/2019
  • publicatiedatum
    21/08/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    28/04/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 29/11/2019 (B.S. 23/12/2019)

(2) B.Vl.R. van 31/01/2020 (B.S. 28/04/2020)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.170, § 2, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en artikel II.155/3, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.395, §6, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.399, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juli 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, wordt de lijst vastgesteld van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die, overeenkomstig artikel II.155/3, eerste lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, zijn geactualiseerd en die de hogescholen kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II. 83 tot en met II.100/1 van de voormelde codex.

In bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, wordt de lijst vastgesteld van de hbo5-opleidingen, die, overeenkomstig artikel II.399 van de vermelde codex, door de centra voor volwassenenonderwijs werden aangeboden en waarvoor de hogeschool de onderwijsbevoegdheid heeft verworven krachtens een overeenkomst, en die de hogescholen kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II. 83 tot en met II.100/1 van de voormelde codex.

[1B.Vl.R. van 29/11/2019
B.S. 23/12/2019
In bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, wordt de lijst vastgesteld van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die, overeenkomstig artikel II.152 van de voormelde codex, door de Vlaamse Regering zijn erkend en die de hogescholen kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II.83 tot en met II.100/1 van de voormelde codex.1B.Vl.R. van 29/11/2019
B.S. 23/12/2019
]

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2019-2020.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage I

Lijst als vermeld in artikel 1, eerste lid

Bijlage II

Lijst als vermeld in artikel 1, tweede lid

[1B.Vl.R. van 29/11/2019
B.S. 23/12/2019
Bijlage III1B.Vl.R. van 29/11/2019
B.S. 23/12/2019
]

[2B.Vl.R. van 31/01/2020
B.S. 28/04/2020
Lijst als vermeld in artikel 1, derde lid2B.Vl.R. van 31/01/2020
B.S. 28/04/2020
]