Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

 • goedkeuringsdatum
  19/07/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 21/08/2019 (pagina 80344)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019041863
 • datum laatste wijziging
  21/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.83, § 1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018;
Gelet op de intentieverklaring van 24 oktober 2017 tussen vzw Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent en de Arteveldehogeschool inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;
Gelet op het toetsingsbesluit van 17 juni 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 juli 2019;
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het maatschappelijk werk;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het maatschappelijk werk' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool, vestiging Gent.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.