Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de gezondheidswetenschappen als nieuwe opleiding van de transnationale Universiteit Limburg

 • goedkeuringsdatum
  7/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 2/08/2019 (pagina 75885)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019041549
 • datum laatste wijziging
  02/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.79, § 1, artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op het positief toetsingsbesluit van 6 mei 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 mei 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018houdende de vastlegging van de lijst van de educatieve masteropleidingen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De "educatieve master in de gezondheidswetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de transnationale Universiteit Limburg.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Biomedische wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

ART 2.

De opleiding, vermeld in artikel 1, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.