Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de wetenschappen en technologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt

 • goedkeuringsdatum
  19/07/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 20/08/2019 (pagina 79804)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019013972
 • datum laatste wijziging
  20/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.79, § 3, ingevoegd bij het decreet van 5 april 2019, artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;
Gelet op het positieve toetsingsbesluit van 6 mei 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juli 2019;
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van de educatieve masteropleidingen;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

De "educatieve master in de wetenschappen en technologie", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt, met volgende afstudeerrichtingen:
1° wetenschappen;
2° engineering en technologie.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Hasselt worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Hasselt.

ART 2.

De opleiding, vermeld in artikel 1, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.