Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

 • goedkeuringsdatum
  28/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 14/08/2019 (pagina 78204)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019013621
 • datum laatste wijziging
  14/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.90, § 1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018;

Gelet op de intentieverklaring van 18 oktober 2017 tussen het Provinciebestuur Limburg en de Hogeschool PXL inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 13 mei 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 mei 2019;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 17 juni 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de accounting administration;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de accounting administration' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL, vestiging Hasselt.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.