Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    17 MEI 2019
  • publicatiedatum
    B.S.13/08/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    14/10/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 13/08/2019)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.112, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2019;

Gelet op protocol nr. 130 van 5 april 2019 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op protocol nr. 96 van 5 april 2019 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013;

Gelet op advies 95.969 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° , van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Art. 1.

De student van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs, vermeld in artikel II.112 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, kiest uit de volgende lijst minstens één onderwijsvak, binnen de mogelijkheden die de hogeschool aanbiedt:

1° agrarische technieken;

2° autorijtechnieken;

3° autotechniek;

4° bakkerij;

5° bio-esthetiek;

6° bloemschikken;

7° bouw;

8° carrosserie;

9° centrale verwarming;

10° diamant;

11° elektriciteit;

12° elektromechanica;

13° elektronica;

14° glastechnieken;

15° goud;

16° grafische technieken;

17° haartooi;

18° hedendaagse dans;

19° hotel;

20° hout;

21° instrumentenbouw;

22° klassieke dans;

23° koeltechniek;

24° kunststoffen;

25° lassen - constructie;

26° leder;

27° mechanica;

28° metaal;

29° meubelmakerij;

30° nautische technieken

31° sanitair;

32° Rijn- en binnenvaart

33° scheepswerktuigkunde;

34° scheepvaart;

35° schilderen en decoratie;

36° schrijnwerkerij;

37° slagerij;

38° steen- en marmerbewerking;

39° tandtechniek;

40° uurwerkmaken;

41° veiligheidstechniek;

42° verkoop;

43° verzorging;

44° voeding;

45° zeemanschap.

De onderwijsvakken hedendaagse dans en klassieke dans kunnen enkel in samenwerking met een School of Arts met onderwijsbevoegdheid voor de professionele bacheloropleiding dans.

Art. 2.

Ter uitvoering van artikel II.112, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt de vakinhoudelijke startbekwaamheid die nodig is om de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs te kunnen aanvatten, aanzien als nuttige ervaring.

Art. 3.

De toegang tot de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs, vermeld in artikel II.112 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wordt beperkt tot kandidaten die vakinhoudelijke startbekwaamheid kunnen bewijzen.

De volgende kandidaten worden toegelaten tot de educatieve graduaatsopleiding:

1° een kandidaat met vijf jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak van de educatieve graduaatsopleiding;

2° een kandidaat met drie jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak van de educatieve graduaatsopleiding en een studiebewijs als vermeld in artikel II.176 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, of een beroepscertificaat van VDAB in het domein van het onderwijsvak;

3° [1B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/08/2019
in afwijking van punt 2° worden voor de onderwijsvakken hedendaagse dans en klassieke dans kandidaten toegelaten met drie jaar professionele ervaring als danser, als ze daarbij beschikken over een diploma van het kunstsecundair onderwijs studierichting Dans of Ballet, of een diploma dat daarmee gelijkwaardig is.1B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/08/2019
]

Art. 4.

De hogescholen die een educatieve graduaatsopleiding voor secundair aanbieden, controleren of de kandidaat voldoende vakinhoudelijke bekwaamheid bezit. Die hogescholen bepalen binnen de VLHORA hiervoor een gemeenschappelijke procedure. Deze procedure bevat minimaal het bepalen van de startbekwaamheid, de beoordeling van de vakbekwaamheid - die waar mogelijk gebaseerd is op de relevante beroepskwalificaties - tijdens de opleiding, de toegangsprocedure, zoals bepaald in artikel 3, en een beroepsmogelijkheid.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.