Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Bachelor in Dance als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.)

 • goedkeuringsdatum
  28/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 13/08/2019 (pagina 77798)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019013615
 • datum laatste wijziging
  13/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op het positieve toetsingsbesluit van 27 maart 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 tot registratie van de Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.) als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 27 juni 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding "Bachelor in Dance" wordt erkend als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.), Van Volxemlaan 164, 1190 Brussel.

De studieomvang van de opleiding, vermeld in het eerste lid, bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is Engels.

ART 2.

De opleiding, vermeld in artikel 1, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.