Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

 • goedkeuringsdatum
  19/07/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 13/08/2019 (pagina 77806)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019013880
 • datum laatste wijziging
  13/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.100/1, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018;

Gelet op de intentieverklaring van 27 oktober 2017 tussen CVO MIRAS 48736 en de Katholieke Hogeschool Vives Noord inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 17 juni 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 juli 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HVAC-systemen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de HVAC-systemen' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord, vestiging Kortrijk, met de volgende afstudeerrichtingen:
1° klimatisatiesystemen;
2° verwarmings- en sanitaire systemen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.