Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    12/10/2018
  • publicatiedatum
    B.S.15/02/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/02/2021

(1) B.Vl.R. van 14/12/2018 (B.S. 07/02/2019)

(2) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019)

(3) B.Vl.R. van 06/09/2019 (B.S. 11/10/2019)

(4) B.Vl.R. van 11/10/2019 (B.S. 13/11/2019)

(5) B.Vl.R. van 03/07/2020 (B.S. 19/08/2020)

(6) B.Vl.R. van 17/07/2020 (B.S. 24/08/2020)

(7) B.Vl.R. van 11/12/2020 (B.S. 05/02/2021)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 357/5, § 1, 1°, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018, en artikel 357/7, § 2, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 juli 2018;

Gelet op advies 64.023/1 van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 126/4, ingevoegd bij het decreet van 15 juni 2018, en artikel 126/5, ingevoegd bij het decreet van 15 juni 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[6B.Vl.R. van 17/07/2020
B.S. 24/08/2020
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van:

1° het besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3, zoals gewijzigd;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs, zoals gewijzigd;

3° het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs, bijlage 2, deel “structuuronderdelen duaal 2e graad”, zoals gewijzigd,

worden de structuuronderdelen met in de benaming de term duaal waarvan de lijst is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, aan het studieaanbod van het secundair onderwijs toegevoegd.

6B.Vl.R. van 17/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

Voor het gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs worden voor elk structuuronderdeel in kwestie het studiegebied, de graad, de onderwijsvorm en, uitsluitend voor Se-n-Se, de duurtijd, uitgedrukt in semesters, die eraan gekoppeld zijn, vastgelegd.

Voor opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs is elk structuuronderdeel in kwestie ondergebracht in de kwalificatiefase en in de integratiefase.

Art. 2.

[1B.Vl.R. van 14/12/2018
B.S. 07/02/2019
De standaardtrajecten voor structuuronderdelen met in de benaming de term “duaal” van het gewoon secundair onderwijs en van opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, vermeld in artikel 1, zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. De standaardtrajecten voor structuuronderdelen met in de benaming de term “duaal” van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs, vermeld in artikel 1, zijn opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Bij de standaardtrajecten, vermeld in het eerste lid, als dat van toepassing is in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, met uitzondering van de Se-n-Se, gaat een tabel met, in voorkomend geval, de structuuronderdelen met in de benaming de term “duaal” en de structuuronderdelen zonder in de benaming de term “duaal” die verwant zijn. De voormelde tabel is opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

1B.Vl.R. van 14/12/2018
B.S. 07/02/2019
]

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1

[6B.Vl.R. van 17/07/2020
B.S. 24/08/2020
Structuuronderdelen met in de benaming de term "duaal"6B.Vl.R. van 17/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

Bijlage 2

De geldende standaardtrajecten duaal leren zijn te raadplegen op de website van Kwalificaties en Curriculum via deze link.

Oorspronkelijke bijlage:Standaardtrajecten gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

[1B.Vl.R. van 14/12/2018
B.S. 07/02/2019
De wijzigingen door het B.Vl.R. van 14/12/2018 aan bijlage 2 zijn na te lezen via deze link. 1B.Vl.R. van 14/12/2018
B.S. 07/02/2019
]

[4B.Vl.R. van 11/10/2019
B.S. 13/11/2019
De wijzigingen door het B.Vl.R. van 11/10/2019 aan bijlage 2 zijn na te lezen via deze link.4B.Vl.R. van 11/10/2019
B.S. 13/11/2019
]

[5B.Vl.R. van 03/07/2020
B.S. 19/08/2020
De wijzigingen door het B.Vl.R. van 03/07/2020 (art. 1) aan bijlage 2 zijn na te lezen via deze link.5B.Vl.R. van 03/07/2020
B.S. 19/08/2020
]

[7 (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 11/12/2020
B.S. 05/02/2021
De wijzigingen door het B.Vl.R. van 11/12/2020 (art. 1) aan bijlage 2 zijn na te lezen via deze link7 (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 11/12/2020
B.S. 05/02/2021
]

[1B.Vl.R. van 14/12/2018
B.S. 07/02/2019

Bijlage 3

Standaardtrajecten opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs

[4B.Vl.R. van 11/10/2019
B.S. 13/11/2019
Aan bijlage 3 bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de standaardtrajecten toegevoegd die opgenomen zijn in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.4B.Vl.R. van 11/10/2019
B.S. 13/11/2019
]

[5B.Vl.R. van 03/07/2020
B.S. 19/08/2020
Aan bijlage 3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2019, worden de standaardtrajecten medewerker (banket) bakkerij en medewerker slagerij voor de kwalificatiefase en integratiefase vervangen door de standaardtrajecten die opgenomen zijn in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.5B.Vl.R. van 03/07/2020
B.S. 19/08/2020
]

[7 (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 11/12/2020
B.S. 05/02/2021

In bijlage 3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2019 en 3 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° De volgende standaardtrajecten worden opgeheven:

a) Assistent plantaardige productie duaal (kwalificatiefase en integratiefase);

b) Medewerker fastfood duaal (kwalificatiefase en integratiefase);

c) Medewerker groen- en tuinbeheer duaal (kwalificatiefase en integratiefase);

2° de standaardtrajecten, die opgenomen zijn in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, worden toegevoegd.

7 (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 11/12/2020
B.S. 05/02/2021
]

1B.Vl.R. van 14/12/2018
B.S. 07/02/2019
] [1B.Vl.R. van 14/12/2018
B.S. 07/02/2019

Bijlage 4

[7B.Vl.R. van 11/12/2020
B.S. 05/02/2021
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 11/12/2020
B.S. 05/02/2021
[5B.Vl.R. van 03/07/2020
B.S. 19/08/2020
Verwantschap duaal/niet-duaal in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs5B.Vl.R. van 03/07/2020
B.S. 19/08/2020
]
] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 11/12/2020
B.S. 05/02/2021

Verwantschap duaal/niet-duaal in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

] 7B.Vl.R. van 11/12/2020
B.S. 05/02/2021
]

1B.Vl.R. van 14/12/2018
B.S. 07/02/2019
]