Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

  • goedkeuringsdatum
    20 DECEMBER 2019
  • publicatiedatum
    B.S.20/01/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/01/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op :

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.95, § 1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, en artikel II.395, § 5, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld :

- Thomas More Kempen en Vzw Katholiek Onderwijs voor Volwassenen ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 31 oktober 2017;

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 4 november 2019;

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 12 december 2019. Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :

- het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning' wordt erkend als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen, vestigingen Geel en Lier.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.