Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

  • goedkeuringsdatum
    20/12/2019
  • publicatiedatum
    B.S.21/01/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    21/01/2020

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op :

- De Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.89, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018; artikel II.395, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld :

- De Hogeschool Gent en de GO! Scholengroep Gent ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 27 oktober 2017.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 16 september 2019.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 13 december 2019

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HVAC-systemen.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de HVAC-systemen' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent, vestigingen Aalst en Gent, met als afstudeerrichting klimatisatiesystemen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Industriƫle wetenschappen en technologie. De studieomvang van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.