Besluit van de Vlaamse Regering over tot de toekenning van een subsidie aan VLHORA

  • goedkeuringsdatum
    20 DECEMBER 2019
  • publicatiedatum
    B.S.22/01/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/01/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op :

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; - het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 25 en 26;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap, artikel 21 en 22;

- het decreet van 21 december 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, artikel 120.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld :

- Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 27 november 2019;

- Het begrotingsakkoord werd ontvangen op 18 december 2019 Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief / de volgende motieven:

- de beleidsnota 2019-2024 Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie stelt dat gebruik van nieuwe kennis te stimuleren voor meer impact. Meer specifiek gaat dit voorstel in op het vernieuwd omgaan met valorisatie van kennis. De beleidsnota streeft ernaar om een versnelling hoger te schakelen in het toegankelijk maken van kennis van universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en de wetenschappelijke instellingen, in het bijzonder voor kleinere bedrijven.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw;

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° Nodenanalyse: Een analyse van de stand van zaken over de huidige participatie van internationale O&O projecten en netwerken van de hogescholen op basis van de noden uit het werkveld;

2° Betrokkenheid: bijdrage van ondernemingen via co-creatie of ontwikkeling vanaf het begin van de uitwerking van een project.

Art. 2.

Aan VLHORA, met KBO-nummer 0650.536.537, hierna de begunstigde genoemd, wordt een projectsubsidie toegekend van maximaal 850.000. euro voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Art. 3.

De subsidie wordt toegekend aan de begunstigde voor de uitvoering van het project ‘hogescholen professionaliseren en internationaliseren samen met en voor ondernemingen en social profit organisaties’, hierna het project te noemen, vermeld in het aanvraagformulier, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.

§ 1. Het subsidiebedrag wordt als volgt samengesteld :

1° een vast gedeelte voor het subproject ‘Vlaamse Leergang’ van de maximale subsidie, namelijk 300.000 euro voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021;

2° een variabel gedeelte voor het subproject ‘internationalisering praktijkgericht onderzoek’ van de maximale subsidie, namelijk 550.000 euro, dit subsidiebedrag wordt als volgt samengesteld :

1. 1 nodenanalyse gecombineerd met een jaaractieplan per hogeschool verrekend naar rato van 82.500 euro;

2. 13 ingediende internationale projectvoorstellen met betrokkenheid van minstens 7 Vlaamse ondernemingen per hogeschool verrekend naar rato van 467.500 euro.

§ 2. Alleen de bewezen prestaties vanaf 1 januari 2020 tot uiterlijk 31 december 2021 komen in aanmerking om verrekend te worden in het subsidiebedrag.

Afspraken met betrekking tot aanleveren van bewijzen voor de prestaties worden vastgelegd in de hierna vermelde stuurgroep.

Art. 5.

Er wordt een jaarlijks bijsturingsmoment voorzien waarbij het Agentschap Innoveren en Ondernemen op basis van de tussentijdse evaluatie de indicatoren en hun eventuele vergoeding kan aanpassen.

Art. 6.

Er wordt een stuurgroep opgericht met vertegenwoordiging van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en de begunstigde.

Art. 7.

Overeenkomstig artikel 10, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap moet de begunstigde een aparte transparante boekhouding van het project bijhouden, met een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het project en de tijdsbestedingstabellen. De gedetailleerde boekhouding moet op elk moment ter inzage liggen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, die ter plaatse controle kunnen uitoefenen op de aanwending van de toegekende bedragen.

Art. 8.

Behoudens de bevoegdheden van het Rekenhof en de Inspectie van Financiën is het Agentschap Innoveren en Ondernemen belast met de controle op de aanwending van de subsidie, conform de controlerichtlijnen, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 9.

De subsidie wordt aangerekend op het Hermesfonds, en wordt gestort op het rekeningnummer dat door de begunstigde wordt aangegeven.

Art. 10.

De begunstigde vraagt de uitbetaling van elke schijf van de subsidie schriftelijk aan op het volgende adres :

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Afdeling Ondernemerschapsstimulering

Koning Albert II-laan 35 – bus 12

1030 Brussel

Bij elke aanvraag tot uitbetaling vermeldt de begunstigde uitdrukkelijk het bankrekeningnummer, hetzij van de specifiek voor het project door hem nieuw geopende bankrekening, hetzij van zijn reeds bestaande bankrekening, en het dossiernummer.

Art. 11.

De subsidie wordt als volgt uitbetaald :

§ 1. Het vaste gedeelte van de toegekende subsidie kan opgevraagd worden als :

1° een eerste schijf van 30% ten vroegste dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie :

a) de uitbetaling van de schijf schriftelijk wordt aangevraagd;

b) de indiener op eer verklaard dat het project gestart is;

2° een tweede schijf van 30% :

a) de uitbetaling van de schijf schriftelijk wordt aangevraagd;

b) verklaart dat het de voorziene uitgaven voor uitvoering van het project voor 60% werden uitgevoerd;

4° het saldo :

a) de uitbetaling van de schijf schriftelijk wordt aangevraagd;

b) de indiener een ondertekende afrekeningsstaat van alle gerealiseerde ontvangsten en gemaakte kosten indient;

c) de indiener een kwantitatief en kwalitatief eindverslag indient over het project waaruit blijkt in welke mate de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt en een verantwoording ervan;

d) in de mate dat het saldo is verschuldigd, zoals moet blijken uit het inspectieverslag van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

§ 2. Het variabele gedeelte van de toegekende subsidie kan halfjaarlijks opgevraagd worden met name op 1 januari en op 1 juli via :

a) de indiening van een schuldvordering;

b) de indiening en goedkeuring van de bewezen prestaties op door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Art. 12.

Alle aanvragen tot uitbetaling moeten worden ingediend binnen twaalf maanden na beëindiging van het project.

Art. 13.

Elke wijziging aan de periode, vermeld in artikel 2, en aan het project, vermeld in artikel 3, moet vooraf schriftelijk goedgekeurd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

De begunstigde brengt het Agentschap Innoveren en Ondernemen zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van elk voornemen tot wijziging aan de periode en het project, vermeld in het eerste lid.

Art. 14.

Het Vlaamse Gewest is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten met betrekking tot de uitvoering van dit besluit. De begunstigde vrijwaart het Vlaamse Gewest tegen elke vordering tot schadevergoeding door derden in dit verband.

Art. 15.

De begunstigde moet de communicatieverplichtingen naleven zoals vermeld op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Art. 16.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 17.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.