Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

  • goedkeuringsdatum
    20 DECEMBER 2019
  • publicatiedatum
    B.S.27/01/2020
  • datum laatste wijziging
    27/01/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.90, § 1, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.150/1, § 2, vijfde lid, en artikel II.395, § 5, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Hogeschool PXL en Scholengroep 16 ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 26 oktober 2017.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatiestelde een positief toetsingsbesluit vast op 7 oktober 2019;

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 20 november 2019;

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 09 december 2019.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de werforganisatie.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de werforganisatie' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL, vestiging Hasselt, met de volgende afstudeerrichtingen:

1° wegenbouw;

2° woningbouw.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.