Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod

  • goedkeuringsdatum
    17 mei 2019
  • publicatiedatum
    B.S.22/08/2019
  • datum laatste wijziging
    22/08/2019

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 44, vervangen bij het decreet van 26 januari 2018 en gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 januari 2019;

Gelet op advies 65.849/1 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

De ontwikkelingsdoelen, vermeld in artikel 1, moeten worden nagestreefd vanaf het schooljaar 2020-2021.

Art. 3.

De volgende regelingen worden opgeheven :

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8, gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2002 en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage:

Ontwikkelingsdoelen buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod