Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie ‘graduaat in de orthopedagogische begeleiding’

  • goedkeuringsdatum
    25 OKTOBER 2019
  • publicatiedatum
    B.S.11/02/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    11/02/2020

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15 en 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 20 september 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 september 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie Orthopedagogisch begeleider;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de orthopedagogische begeleiding wordt ontwikkeld volgens de procedure vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de orthopedagogische begeleiding zijn opgenomen in de beroepskwalificatie orthopedagogisch begeleider, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie orthopedagogisch begeleider.

Art. 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de orthopedagogische begeleiding is inhoudelijk verwant met de volgende hbo5-opleidingen:

1° Orthopedagogie;

2° Sociale readaptatiewetenschappen.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.