Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

  • goedkeuringsdatum
    10 JANUARI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.14/02/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    14/02/2020

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.85, §1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018; artikel II.395, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019;

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Erasmushogeschool Brussel en de Scholengroep Brussel ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 26 oktober 2017.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 12 augustus 2019.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 12 november 2019;

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2017 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de elektromechanische systemen en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie ?graduaat industriële onderhoudstechniek”;

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.

De graduaatsopleiding ‘graduaat in de elektromechanische systemen’ wordt erkend als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel-Hoofdstad en Vilvoorde, met de volgende afstudeerrichtingen:

1° onderhoudstechnieken;

2° meet- en regeltechnieken.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.