Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie ‘graduaat in het systeem- en netwerkbeheer’

  • goedkeuringsdatum
    25 OKTOBER 2019
  • publicatiedatum
    B.S.25/02/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    25/02/2020

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 20 september 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 september 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie Technicus digitale systemen en netwerken;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in het systeem- en netwerkbeheer wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in het systeem- en netwerkbeheer zijn opgenomen in de beroepskwalificatie Technicus digitale systemen en netwerken, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie Technicus digitale systemen en netwerken.

Art. 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in het systeem- en netwerkbeheer is inhoudelijk verwant met de volgende hbo5-opleidingen:

1° Industriële informatica;

2° Informatica;

3° Telecommunicatietechnieken.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.