Decreet over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis

  • goedkeuringsdatum
    17 APRIL 2020
  • publicatiedatum
    B.S.21/04/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    21/04/2020

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Een hogeronderwijsinstelling kan voor het academiejaar 2019-2020 de evaluatie of deliberatie van een student voor een opleidingsonderdeel of voor een opleiding uitstellen tot een later ogenblik dan het ogenblik dat is opgenomen in het onderwijs- en examenreglement, vermeld in artikel II.220, II.221 en II.222 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, als die evaluatie of deliberatie door de impact van COVID-19 niet op het vastgestelde ogenblik kan plaatsvinden en de instelling daardoor niet tijdig kan oordelen of de student voor het opleidingsonderdeel of de opleiding geslaagd is.

De hogeronderwijsinstelling legt vooraf vast op welk ogenblik de uitgestelde evaluatie of deliberatie, vermeld in het eerste lid, zal plaatsvinden. De uitgestelde evaluatie of deliberatie kan in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden op een datum die na het beëindigen van het academiejaar 2019-2020 valt.

Als de hogeronderwijsinstelling beslist om de evaluatie of deliberatie uit te stellen overeenkomstig de bepalingen van het eerste en tweede lid, worden de algemene voorwaarden van de toetredingsovereenkomst, vermeld in artikel II.273 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, daaraan aangepast, op voorwaarde dat de studentenvertegenwoordiging op een van de volgende wijzen wordt geraadpleegd:

1° via de studentenraad;

2° via een vorm van studentenvertegenwoordiging op opleidings-, faculteits- of departementsniveau waarover de studentenraad geraadpleegd werd;

3° via de individuele student.

Studenten van wie de evaluatie of deliberatie door de impact van COVID-19 op een later tijdstip plaatsheeft dan het tijdstip dat is bepaald in het onderwijs- en examenreglement, vermeld in artikel II.220, II.221 en II.222 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, dat van toepassing was op 13 maart 2020, en van wie daardoor het diploma op een later tijdstip wordt uitgereikt, worden, als ze slagen, toch geproclameerd op de vastgestelde proclamatiedatum.

Art. 3.

In afwijking van artikel II.202 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 kan een hogeronderwijsinstelling tijdens het academiejaar 2019-2020 eenzijdig de toetredingsovereenkomsten, vermeld in artikel II.273 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wijzigen in het kader van de maatregelen die ze uitwerkt om de impact van COVID-19 op de organisatie van de onderwijs- en evaluatieactiviteiten op te vangen.

Een hogeronderwijsinstelling kan de maatregelen, vermeld in het eerste lid, voor bepaalde groepen van studenten differentiëren als ze op basis van objectieve criteria kan aantonen dat de genomen maatregelen een verschillende impact hebben op die groepen studenten.

De maatregelen, vermeld in het eerste en tweede lid, mogen geen afbreuk doen aan het recht van een student op twee examenkansen in de loop van het academiejaar voor ieder opleidingsonderdeel, vermeld in artikel II.223 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, tenzij de aard van het opleidingsonderdeel naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken niet langer toelaat dat tweemaal wordt geëxamineerd voor het einde van het lopende, in voorkomend geval verlengde academiejaar 2019-2020. De hogeronderwijsinstelling motiveert die afwijking.

De maatregelen, vermeld in het eerste en tweede lid, kunnen alleen worden toegepast als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de hogeronderwijsinstelling raadpleegt een studentenvertegenwoordiging op een van de volgende wijzen:

a) via de studentenraad;

b) via een vorm van studentenvertegenwoordiging op opleidings- of faculteits- of departementsniveau waarover de studentenraad geraadpleegd werd;

c) via de individuele student;

2° de hogeronderwijsinstelling brengt de studenten eenduidig en tijdig op de hoogte van de maatregelen via een platform dat permanent raadpleegbaar is;

3° de hogeronderwijsinstelling waakt erover dat deze maatregelen worden ingevoerd en dat er eenduidig en transparant over wordt gecommuniceerd.

Art. 4.

Universiteiten kunnen de wegings- en selectiecriteria van het bekwaamheidsonderzoek voor de toelating tot de master-na-masteropleiding in het studiegebied Geneeskunde, vermeld in artikel II.190 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wijzigen voor het academiejaar 2019-2020 om de gelijke behandeling van studenten te waarborgen.

Art. 5.

Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.