Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft

  • goedkeuringsdatum
    08 MEI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.08/05/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/05/2020

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft

Artikel 1.

Dit bijzonder decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

In afwijking van artikel 11, § 1, 3°, d), van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs worden voor het schooljaar 2019- 2020 alle maatregelen met betrekking tot de leerlingenevaluatie die het schoolbestuur of zijn gemandateerde neemt na het heropstarten van de lessen die werden geschorst vanwege de federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, voor zover die maatregelen afwijken van het schoolreglement, niet ter overleg maar ter kennisgeving aan de schoolraad bezorgd.

Als de gewijzigde evaluatiemaatregelen, vermeld in het eerste lid, gevolgen hebben voor het personeel van de school, wordt daarover vooraf overleg gepleegd met de lokale personeelsvertegenwoordiging.

Art. 3.

Dit bijzonder decreet treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.