Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 - gedeeltelijke compensatie gezamenlijke opleidingen hoger onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    20 DECEMBER 2019
  • publicatiedatum
    B.S.24/06/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/06/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 20 december 2019 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, inzonderheid artikel 73;

- het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 december 2019.

- de Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, heeft begrotingsakkoord gegeven op 19 december 2019;

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Compensatie voor gezamenlijke opleidingen in het hoger onderwijs

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de viceminister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

Binnen de perken van de kredieten voor het begrotingsjaar 2019 wordt de volgende herverdeling doorgevoerd (bedragen in keuro):

BegrotingsartikelBasisallocatievan naar
VAKVEKVAKVEK
FC0-1FBD2AA-PR FC0 1FB101 0100830830
FD0-1FED2EA-IS FD0 1FE206 4150 830830
Totaal 830830830830

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking na ondertekening ervan.

Art. 3.

De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en begroting is bevoegd voor de uitvoering van dit besluit.