Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van de multisectoraliteit voor de scholengemeenschap "Steinerscholen Secundair Onderwijs", Kasteellaan 54 te 9000 Gent

  • goedkeuringsdatum
    5 JUNI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.30/06/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    30/06/2020

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 54, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2018.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 6 mei 2020.

- Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, werd verleend op 5 juni 2020.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

Onverminderd artikel 55, § 3 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2017 wordt met ingang van 1 september 2020 voor de duur van zes schooljaren aan de scholengemeenschap "Steinerscholen Secundair Onderwijs", Kasteellaan 54 te 9000 Gent, een afwijking toegestaan van de voorwaarde van de multisectoraliteit voor het ontbrekende aanbod algemeen secundair onderwijs.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.