Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van UC Limburg

  • goedkeuringsdatum
    3 JULI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.11/08/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    11/08/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.97, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- UC Limburg en Qrios vzw ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 23 oktober 2017.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 23 juni 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 3 juli 2020.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het Internet of Things.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het Internet of Things' wordt erkend als nieuwe opleiding van UC Limburg, vestiging Diepenbeek.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.