Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    3 JULI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.10/08/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/08/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.93, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.395, § 2, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019;

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Commissie Hoger Onderwijs gaf een positief oordeel over de macrodoelmatigheid op 16 juli 2019.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 10 maart 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 5 juni 2020.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het maatschappelijk werk.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het maatschappelijk werk' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, vestiging Antwerpen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.