Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    26/06/2020
  • publicatiedatum
    B.S.07/08/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/08/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.98, § 2, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Thomas More Mechelen-Antwerpen en het Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen NoordkAnt vzw ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 31 oktober 2017.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 14 april 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 21 juni 2020.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de orthopedagogische begeleiding'.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de orthopedagogische begeleiding' wordt erkend als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen, vestiging Antwerpen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.