Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding Master in Dance als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.)

  • goedkeuringsdatum
    17 JULI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.19/08/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    19/08/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft een positief toetsingsbesluit vastgesteld op 23 juni 2020.

- De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 3 juli 2020.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2019 tot registratie van Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.) als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De initiële masteropleiding Master in Dance wordt erkend als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.).

De studieomvang van de opleiding, vermeld in het eerste lid, bedraagt eenenzestig studiepunten. De onderwijstaal is Engels.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.