Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2020-2021

  • goedkeuringsdatum
    02/10/2020
  • publicatiedatum
    B.S.27/10/2020
  • datum laatste wijziging
    27/10/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op :

— de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.170, § 2, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019, artikel II.155/3, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, en artikel II.399, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld :

— De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 21 september 2020.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.

In bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, wordt de lijst vastgesteld van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die conform artikel II.152 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 door de Vlaamse Regering zijn erkend en die de hogescholen kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II.83 tot en met II.100/1 van de voormelde codex.

In bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, wordt de lijst vastgesteld van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die overeenkomstig artikel II.155/3, eerste lid, van de voormelde codex zijn geactualiseerd en die de hogescholen kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II. 83 tot en met II.100/1 van de voormelde codex.

In bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, wordt de lijst vastgesteld van de hbo5-opleidingen die conform artikel II.399 van de voormelde codex door de centra voor volwassenenonderwijs werden aangeboden en waarvoor de hogescholen de onderwijsbevoegdheid hebben verworven krachtens een overeenkomst, en die de hogescholen kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II. 83 tot en met II.100/1 van de voormelde codex.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2020-2021.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage 1.

Lijst als vermeld in artikel 1, eerste lid.

Bijlage 2.

Lijst als vermeld in artikel 1, tweede lid.

Bijlage 3.

Lijst als vermeld in artikel 1, derde lid.