Ministerieel besluit tot verlenging van de herfstvakantie in 2020

  • goedkeuringsdatum
    6 NOVEMBER 2020
  • publicatiedatum
    B.S.12/11/2020
  • datum laatste wijziging
    12/11/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op :

- het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 50;

- het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikel 63;

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB 's en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 voor de periode september - december 2020, artikel 12.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief :

- Ingevolge de beslissingen van het overlegcomité naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, wordt de herfstvakantie verlengd in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs. Dit biedt virologische voordelen alsook een adempauze aan de schoolteams. Deze maatregel is hoogdringend omdat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet worden gegeven aan onderwijsinstellingen, personeelsleden en lerenden.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :

- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUIT :

Artikel 1.

In afwijking van artikel 4, punt 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, loopt ingevolge de coronapandemie de herfstvakantie in het schooljaar 2020-2021 van maandag 2 november tot en met zondag 15 november.

Art. 2.

In afwijking van artikel 7, punt 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs, loopt ingevolge de coronapandemie de herfstvakantie in het schooljaar 2020-2021 van maandag 2 november tot en met zondag 15 november.

Art. 3.

In afwijking van artikel 8ter, 2°, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, loopt ingevolge de coronapandemie de herfstvakantie in het schooljaar 2020-2021 van maandag 2 november tot en met zondag 15 november.

Art. 4.

In afwijking van artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, heeft een personeelslid ook recht op vakantie op 9, 10, 12, 13, 14 en 15 november 2020.

Art. 5.

In afwijking van artikel 26, punt 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs, loopt ingevolge de coronapandemie de herfstvakantie in het schooljaar 2020-2021 van maandag 2 november tot en met zondag 15 november.

Art. 6.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van maandag 9 november 2020.