Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor wat betreft het secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    18/12/2020
  • publicatiedatum
    B.S.15/01/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    15/01/2021

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, artikel 8, § 4

- de Codex Secundair onderwijs van 17 december 2010, artikel 357/5, § 1, 1°

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 9 december 2020.

- omwille van de dringende noodzakelijkheid wordt dit ontwerp niet voorgelegd aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State (cfr. Art. 3, § 1 gecoördineerde wetten op de Raad van State). Het besluit wordt direct voorgelegd voor definitieve goedkeuring

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

-ingevolge de moeilijke omstandigheden tijdens de COVID-19 pandemie wordt de termijn voor het indienen van leerplannen voor de tweede graad van het secundair onderwijs uitgesteld met 2 maanden.

- tijdens de COVID-19 vinden leerlingen in de opleiding kinderbegeleider duaal en in de opleiding zorgkundige duaal moeilijk twee werkplekken. Deze voorwaarde wordt daarom opgeheven evenals de opgelegde minimumtermijnen.

Initiatiefnemer(s)

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

In afwijking van artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen, worden de leerplannen van de tweede graad die op 1 september 2021 van toepassing worden in het eerste leerjaar van die graad, ingediend bij de bevoegde inspecteur-generaal uiterlijk twee maanden na de goedkeuring van de eindtermen van die graad.

Art. 2.

In afwijking van Bijlage 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, geldt voor het schooljaar 2020-2021 dat leerlingen in de opleiding kinderbegeleider duaal en in de opleiding zorgkundige duaal geen twee werkplekken moeten hebben, en er niet voldaan moet worden aan de minimumtermijnen die in de respectievelijke standaardtrajecten worden opgelegd.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.