Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    11 DECEMBER 2020
  • publicatiedatum
    B.S.22/01/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/01/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de Hogeschool West-Vlaanderen en het GO! CVO IVO Sint-Andries ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 18 oktober 2017.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 20 oktober 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 10 december 2020.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in het systeem- en netwerkbeheer'.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het systeem- en netwerkbeheer' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen, vestigingen Brugge en Kortrijk.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2021-2022.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.