Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de overeenkomst van alternerende opleiding en het model van de stageovereenkomst alternerende opleiding

  • goedkeuringsdatum
    23/12/2020
  • publicatiedatum
    B.S.22/01/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/01/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, artikel 3 en 5, tweede lid;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, artikel 5.

Vormvereisten

De volgende vormvereiste is vervuld:

- de Raad van State heeft advies 68.340/1 gegeven op 17 december 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- In het kader van de opheffing van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen werden een aantal bevoegdheden van het Agentschap Syntra Vlaanderen inzake alternerende opleidingen aan het Departement Werk en Sociale Economie overgeheveld. Hiervoor werd het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen gewijzigd en werd het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 vervangen door een nieuw uitvoeringsbesluit.

- Leerlingen die een alternerende opleiding volgen, sluiten hiervoor een overeenkomst van alternerende opleiding of stageovereenkomst alternerende opleiding volgens het model vastgelegd door de Vlaamse Regering. Volgens het nieuwe uitvoeringsbesluit van het decreet alternerende opleidingen wordt de bevoegdheid van de Vlaamse Regering om het model van de overeenkomst van alternerende opleiding en het model van de stageovereenkomst alternerende opleiding te bepalen verder gedelegeerd aan de minister bevoegd voor de competenties en de minister bevoegd voor onderwijs en vorming. Dit ministerieel besluit geeft hieraan uitvoering. Het model van de overeenkomst van alternerende opleiding en de stageovereenkomst alternerende opleiding worden, op enkele aanpassingen na, integraal overgenomen uit het uitvoeringsbesluit van 8 juli 2016 dat wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2021.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam "Hermesfonds".

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW EN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUITEN:

Artikel 1.

Het model van de overeenkomst van alternerende opleiding en het model van de stageovereenkomst alternerende opleiding, vermeld in artikel 3 van het decreet van 10 juni 2016, zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Bijlage 1.

Overeenkomst van alternerende opleiding

Bijlage 2.

Stageovereenkomst alternerende opleiding