Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    18/12/2020
  • publicatiedatum
    B.S.S04/02/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/02/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.150/1, § 3, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018, 1 maart 2019 en 3 juli 2020, en artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020;

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Commissie Hoger Onderwijs gaf een positief oordeel over de macrodoelmatigheid op 22 juli 2020.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 10 november 2020. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 17 december 2020

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het maatschappelijk werk.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het maatschappelijk werk' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen, vestiging Brugge.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf 1 februari 2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.