Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    22 JANUARI 2021
  • publicatiedatum
    B.S.26/02/2021
  • datum laatste wijziging
    26/02/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.395, § 5, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 1 december 2020.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 5 januari 2021.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de orthopedagogische begeleiding'.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de orthopedagogische begeleiding' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen, vestiging Brugge.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2021-2022.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.