Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    22 JANUARI 2021
  • publicatiedatum
    B.S.26/02/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    26/02/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.150/1, § 3, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018, 1 maart 2019 en 3 juli 2020, en artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020;

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Commissie Hoger Onderwijs gaf een positief oordeel over de macrodoelmatigheid op 22 juli 2020.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 1 december 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 20 januari 2021.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het transport en de logistiek en tot opheffing van de diverse besluiten.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het transport en logistiek' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen, vestiging Brugge, met de volgende afstudeerrichtingen:

1° douanedeclaratie;

2° magazijnbeheer;

3° wegvervoer.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2021-2022.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.