Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de travel support

  • goedkeuringsdatum
    5 FEBRUARI 2021
  • publicatiedatum
    B.S.10/03/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/03/2021

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15 gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 11 januari 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 29 januari 2021; Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Reisagent;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de travel support wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de travel support zijn opgenomen in de beroepskwalificatie reisagent, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie reisagent.

Art. 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de travel support is niet inhoudelijk verwant met een bestaande hbo5-opleiding.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.