Besluit van de Vlaamse Regering over de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Hebreeuws

  • goedkeuringsdatum
    12 FEBRUARI 2021
  • publicatiedatum
    B.S.30/03/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    30/03/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs hebben hun voordracht gedaan op 15 september 2020.

- De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 10 november 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 16 december 2020.

- De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft protocol 169 houdende de conclusies van de onderhandelingen gesloten op 8 januari 2021.

- De Raad van State heeft advies 68651 gegeven op 4 februari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied Hebreeuws, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage 1 tot en met 9, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen die opgenomen zijn in bijlage 1 en 5, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2024- 2025 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2021.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage 1.

Hebreeuws Richtgraad 1 AO HE 009

Bijlage 2.

Hebreeuws Richtgraad 2 AO HE 010

Bijlage 3.

Hebreeuws Richtgraad 3 AO HE 011

Bijlage 4.

Hebreeuws Richtgraad 4 AO HE 012

Bijlage 5.

Hebreeuws Educatief Richtgraad 1 AO HE 019

Bijlage 6.

Hebreeuws Educatief Richtgraad 2 AO HE 020

Bijlage 7.

Hebreeuws Educatief Richtgraad 3 AO HE 021

Bijlage 8.

Hebreeuws Educatief Richtgraad 4 AO HE 022

Bijlage 9.

Hebreeuws Schrift Richtgraad 1 AO HE 018