Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van Odisee

  • goedkeuringsdatum
    23 APRIL 2021
  • publicatiedatum
    B.S.07/06/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/06/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.84, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Odisee en het CVO Kisp VTI Aalst ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 26 oktober 2017.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 2 maart 2021.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 22 april 2021.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in het systeem- en netwerkbeheer'.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het systeem- en netwerkbeheer' wordt erkend als nieuwe opleiding van Odisee, vestiging Brussel-Hoofdstad en Dilbeek, en vestiging Aalst.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2021-2022.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.