Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in musical als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel - Hoofdstad

  • goedkeuringsdatum
    23 APRIL 2021
  • publicatiedatum
    B.S.07/06/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/06/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018, 1 maart 2019 en 3 juli 2020, en artikel II.153, laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Commissie Hoger Onderwijs heeft een positief oordeel over de macrodoelmatigheid gegeven op 30 april 2020.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft een positief toetsingsbesluit vastgesteld op 19 januari 2021.

- De Inspectie van Financiën heeft positief advies gegeven op 26 maart 2021.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De initiële masteropleiding "master in musical, met specificatie of Arts," wordt erkend als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel - Hoofdstad.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Muziek en Podiumkunsten. De studieomvang bedraagt zestig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2022-2023.

Art. 2.

De Commissie Hoger Onderwijs heeft op 30 april 2020 een positief oordeel gegeven over de aanvraag tot vrijstelling van de verplichte afbouw van een bestaande initiële opleiding.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.