Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

  • goedkeuringsdatum
    23 APRIL 2021
  • publicatiedatum
    B.S.07/06/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/06/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.90, § 1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Thomas More Kempen en vzw Katholiek Onderwijs voor Volwassenen ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 31 oktober 2017.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 16 februari 2021.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 22 april 2021.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de orthopedagogische begeleiding'.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de orthopedagogische begeleiding' wordt erkend als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen, vestigingen Geel, Lier en Turnhout.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2021-2022.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.