Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van studiebewijzen uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    18/07/2022
  • publicatiedatum
    B.S.18/11/2022
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    18/11/2022

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 over de organisatie van het secundair onderwijs, wat leerlingen betreft, artikel 70, 71, 73, 74, 77, 78, 80 en 90.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van het secundair onderwijs, wat leerlingen betreft legt de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, de modellen en de regels om ze in te vullen, vast. Dit ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van studiebewijzen uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs voert de bepalingen in artikel 70, 71, 73, 74, 77, 78, 80 en 90 van hetzelfde besluit uit.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 over de organisatie van het secundair onderwijs, wat leerlingen betreft.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUIT

Artikel 1.

. In uitvoering van artikel 70 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 over de organisatie van het secundair onderwijs, wat leerlingen betreft zijn de modellen van oriënteringsattesten en de regels om ze in te vullen opgenomen in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:

1° bijlage 1: het model van oriënteringsattest A uitgereikt in het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B;

2° bijlage 2: het model van oriënteringsattest C uitgereikt in het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B;

3° bijlage 3: het model van oriënteringsattest A uitgereikt in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B;

4° bijlage 4: het model van oriënteringsattest B uitgereikt in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B;

5° bijlage 5: het model van oriënteringsattest C uitgereikt in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B;

6° bijlage 6: het model van oriënteringsattest A uitgereikt in de tweede graad;

7° bijlage 7: het model van oriënteringsattest B uitgereikt in de tweede graad;

8° bijlage 8: het model van oriënteringsattest C uitgereikt in de tweede graad.

Art. 2.

In uitvoering van artikel 71, 1° tot en met 4°, van hetzelfde besluit zijn de modellen van getuigschriften en de regels om ze in te vullen opgenomen in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:

1° bijlage 9: het model van getuigschrift van basisonderwijs, onderwijskwalificatie niveau 1;

2° bijlage 10: getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs;

3° bijlage 11: getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 2;

4° bijlage 12: getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.

In het model in bijlage 11 is een studiebewijssupplement geïntegreerd.

Art. 3.

In uitvoering van artikel 73 en artikel 78 van hetzelfde besluit zijn de modellen van bewijzen en de regels om het in te vullen opgenomen in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:

1° bijlage 13: het model van bewijs van beroepskwalificatie;

2° bijlage 14: het model van bewijs van deelkwalificatie;

3° bijlage 15: het model van bewijs van competenties.

In het model in bijlage 13 en 14 is een studiebewijssupplement geïntegreerd.

Art. 4.

In uitvoering van artikel 74 van hetzelfde besluit zijn de modellen van attesten en de regels om het in te vullen opgenomen in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:

1° bijlage 16: het model van attest van verworven bekwaamheden;

2° bijlage 17: het model van attest van lesbijwoning als regelmatige leerling;

3° bijlage 18: het model van attest van lesbijwoning als vrije leerling.

Art. 5.

In uitvoering van artikel 77 van hetzelfde besluit is het model van bewijs van competenties op het einde van de opleidingsfase van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs, en de regels om het in te vullen opgenomen in de bijlage 19 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.

In uitvoering van artikel 80 van hetzelfde besluit is het model van attest van lesbijwoning als regelmatige leerling van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs, en de regels om het in te vullen opgenomen in de bijlage 20 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.

In uitvoering van artikel 90 van hetzelfde besluit zijn de modellen van attesten en de regels om het in te vullen opgenomen in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:

1° bijlage 21: het model van attest dat wordt uitgereikt in opleidingsvorm 1;

2° bijlage 22: het model van attest dat wordt uitgereikt in opleidingsvorm 2.

Art. 8.

Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2022, met uitzondering van artikel 1, punt 6° tot en met 8° voor wat het tweede leerjaar van de tweede graad betreft, artikel 2, punt 3° en 4°, artikel 3, punt 1° tot en met 3°, artikel 5, 6 en 7, die in werking treden op 1 september 2022.

Bijlage 1.

Model van het oriënteringsattest A uitgereikt in het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B

Bijlage 2.

Model van het oriënteringsattest C uitgereikt in het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B

Bijlage 3.

Model van het oriënteringsattest A uitgereikt in het tweede leerjaar A en het eerste leerjaar B

Bijlage 4.

Model van het oriënteringsattest B uitgereikt in het tweede leerjaar A en het eerste leerjaar B

Bijlage 5.

Model van het oriënteringsattest C uitgereikt in het tweede leerjaar A en het eerste leerjaar B

Bijlage 6.

Model van het oriënteringsattest A uitgereikt in tweede graad

Bijlage 7.

Model van het oriënteringsattest B uitgereikt in tweede graad

Bijlage 8.

Model van het oriënteringsattest Cuitgereikt in tweede graad

Bijlage 9.

Model van het getuigschrift van basisonderwijs onderwijskwalificatie niveau 1

Bijlage 10.

Model van het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs

Bijlage 11.

Model van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 2.

Bijlage 12.

Model van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs

Bijlage 13.

Model van bewijs van beroepskwalificatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4

Bijlage 14.

Model van bewijs van deelkwalificatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4

Bijlage 15.

Model van bewijs van competenties in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4

Bijlage 16.

Model van attest van verworven bekwaamheden

Bijlage 17.

Model van attest van lesbijwoning als regelmatige leerling

Bijlage 18.

Model van attest van lesbijwoning als vrije leerling

Bijlage 19.

Model van bewijs van competenties behaald in een structuuronderdeel in de opleidingsfase van opleidingsniveau 3 van het buitengewoon secundair onderwijs

Bijlage 20.

Model van attest van lesbijwoning als regelmatige leerling in opleidingsvorm 3

Bijlage 21.

Model van attest van maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning

Bijlage 22.

Model van attest van maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning