Wijziging kinderbijslaginstelling voor vastbenoemd onderwijspersoneel

  • referentie
    OND/I.2/PVR/KB
  • publicatiedatum
    (09/09/1993)
  • datum laatste wijziging
    06/10/2000

Met het oog op een klantgerichte dienstverlening startte het departement Onderwijs twee jaar geleden met "werkstations", die de volledige administratieve en geldelijke loopbaan behartigen van het onderwijspersoneel van een aantal scholen uit een bepaalde regio. Daar bovenop vervulden zij tot nu toe voor de vastbenoemde personeelsleden ook de rol van kinderbijslaginstelling.

Om de dienstverlening zo mogelijk nog te optimaliseren, wil het departement zich meer toespitsen op zijn kerntaken : schooldossiers en personeelsdossiers snel, efficiënt en correct afhandelen en een adequate ondersteuning bieden aan schooldirecties en -secretariaten.

Om die reden werd ervoor geopteerd alle taken m.b.t. de uitbetaling van kinderbijslag toe te vertrouwen aan een specialist terzake. De afgelopen maanden werden contacten gelegd met de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), een kinderbijslaginstelling met een ruime know-how op dit vlak; deze dienst heeft trouwens sinds 1 april 199O de uitbetaling van de kinderbijslag voor de tijdelijke personeelsleden van het onderwijs reeds op zich genomen.

Met de RKW werd een overeenkomst gesloten tot overheveling van de kinderbijslagdossiers vanaf 1 september 1993 . Daarin wordt uitdrukkelijk de continuïteit van de uitbetalingen gewaar-borgd, alsook de permanente zorg voor een klantgerichte dienstverlening.

Dit alles brengt mee dat - behoudens nabetalingen - de betaling van augustus 1993 de laatste uitbetaling van kinderbijslag is geweest die werd uitgevoerd door het departement Onderwijs. Vanaf de maand september 1993 zal de uitbetaling verzorgd worden door de RKW.

In een eerste fase zullen de gegevens die momenteel aanwezig zijn op het departement de basis vormen voor de uitbetalingen uitgaande van de RKW. Tijdens de volgende maanden zal de RKW geleidelijk zelf alle dossiers samenstellen. In de loop van de maand september nemen zij met alle rechthebbenden contact op om zich bij hen voor te stellen en een aantal gegevens op te vragen. In ieder geval zullen de gegevensopvragingen tot het strikte minimum beperkt worden.

Belangrijk t.a.v. de rechthebbenden is dat de datum voor de maandelijkse uitbetaling zal wijzigen. De kinderbijslag wordt niet meer samen met de wedde bij het einde van de maand gestort, maar - zoals wettelijk is voorzien in de kinderbijslagwetgeving - in de loop van de daaropvolgende maand. Concreet betekent dit dat de RKW de kinderbijslag telkens omstreeks de tiende dag van de maand zal storten. Zo zal de kinderbijslag voor de maand september beschikbaar zijn op de rekening op maandag 11 oktober 1993.

Bovenvermelde informatie werd door het departement Onderwijs op 6 september 1993 aan alle rechthebbenden persoonlijk meegedeeld.

Een andere wijziging houdt in dat - overeenkomstig de algemene kinderbijslagwetgeving - de RKW de kinderbijslag uitbetaalt aan de bijslagtrekkende (dit is meestal de moeder) i.p.v. aan de rechthebbende (d.i. meestal de vader), zoals dat voor het vastbenoemd onderwijspersoneel tot nu toe het geval is geweest. Deze overstap zal geleidelijk gebeuren, bij de verwerking van de opgevraagde gegevens.

Als gevolg van deze overheveling moet u uw personeelsleden voor alle aspecten van kinderbijslag en kraamgeld die betrekking hebben op een periode later dan 1 september 1993 en ook voor nieuwe aanvragen doorverwijzen naar de diensten van de RKW - Dienst Onderwijs (ref. 546) - Trierstraat 70 - 1040 Brussel (telefoonnummer 02/237.21.11).

M.b.t. de indiening van administratieve documenten heeft dit tot gevolg dat het document PERS 6 niet meer mag gebruikt worden voor het meedelen van wijzigingen op het vlak van kinderbijslag die betrekking hebben op een periode later dan 1september 1993. (Wijziging van de omzendbrief van 27-5-1992 - Toelichting bij de formulieren PERS, rubriek 6.3.; opgenomen in deze rubriek)