Diensten gepresteerd : - als stagiair economische herstelwet; - als werknemer in het bijzonder tijdelijk kader (B.T.K.); - als werknemer in het Derde Arbeidscircuit (D.A.C.) ; als gesubsidieerde contractueel. Aanrekening in de geldelijke anciënniteit

 • referentie
  O/14.6/JL/SH/JS
 • publicatiedatum
  (21/11/1990)
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000
 • wettelijke basis
  Koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs; Art. 16

Hierbij deel ik U mee dat de diensten gepresteerd als stagiair economische herstelwet, als werknemer in het bijzonder tijdelijk kader (B.T.K.), als werknemer in het Derde Arbeidscircuit (D.A.C.) en als gesubsidieerde contractueel in aanmerking komen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van het gemeenschaps- en van het gesubsidieerd onderwijs en van de gemeenschaps- en gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, onderworpen aan het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Rekening houdend met de bepalingen van voormeld besluit van 15 april 1958 kunnen bedoelde diensten in aanmerking genomen worden, indien zij gepresteerd werden :

- in een bezoldigd ambt met volledige prestaties in een dienst van de Staat/Gemeenschap of in een andere openbare dienst dan de diensten van de Staat (art. 16, § 1, A, m van het K.B. van 15-4-1958);

- in een bezoldigd ambt met volledige of onvolledige prestaties in een school van de Staat/Gemeenschap, van een provincie, een gemeente of een aan een provincie of gemeente ondergeschikt bestuur of in een door de Staat/Gemeenschap gesubsidieerde of geïnspecteerde school (art. 16, § 1, A, a en art. 16, § 1, B, a van het K.B. van 15-4-1958);

- in een bezoldigd technisch ambt met volledige of onvolledige prestaties in een dienst voor studie- en beroepsoriëntering of een psycho-medisch-sociaal centrum van de Staat/Gemeenschap, van een provincie, van een gemeente of gesubsidieerd door de Staat/Gemeenschap (art. 16, § 1, A, h, en art. 16, § 1, B, f van het K.B. van 15-4-1958).

De diensten worden berekend per kalendermaand. Die welke geen volledige maand bedragen, worden niet meegeteld.

De diensten gepresteerd buiten het onderwijs, evenals de diensten gepresteerd als B.T.K.-er en als gesubsidieerde contractueel in het onderwijs kunnen slechts in aanmerking worden genomen nadat het bevoegde werkstation in het bezit is van een dienststaat afgeleverd door de werkgever of de promotor met vermelding van de werkelijk door wedde of loon gedekte perioden en de aard en de duur van de prestaties.

Indien de werkgever of de promotor evenwel niet zelf de wedde of het loon uitbetaalt, bijvoorbeeld in het geval van diensten gepresteerd als D.A.C.-er, dient eveneens een afschrift van alle betaalstaten afgeleverd door het uitbetalingsorganisme te worden bijgevoegd.

Gelieve deze omzendbrief ter kennis te brengen van de thans in dienst zijnde personeelsleden en van de personeelsleden die later in dienst zullen treden.